Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After last update firefox opens the downloaded PDF files instead of downloading

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2797 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lauyflow

more options

Who has experienced downloading a PDF file after the last update, Firefox used to open a download dialogue but now it opens the file in same tab instead of downloading it. this can be annoying especially when opening emails and downloading files, every time I have to reopen the same location.

this happened only today after the last update

Who has experienced downloading a PDF file after the last update, Firefox used to open a download dialogue but now it opens the file in same tab instead of downloading it. this can be annoying especially when opening emails and downloading files, every time I have to reopen the same location. this happened only today after the last update

Giải pháp được chọn

See How file downloads are handled in Firefox version 98 and above.

To change what Firefox does for PDF files and other types of downloads, see the "Changing download actions" section of this article: Manage file types and download actions in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

See How file downloads are handled in Firefox version 98 and above.

To change what Firefox does for PDF files and other types of downloads, see the "Changing download actions" section of this article: Manage file types and download actions in Firefox

more options
more options

This is really annoying!

My users are complaining that the site suddenly disappears on PDF download..

Được chỉnh sửa bởi lauyflow vào