Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download popup

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 345 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi newtonnguyen123

more options

Hello, I am having problems with the download popup. Normally fire fox would give me a menu "what should firefox do with this file". Starting 3/11/2022 that popup does not show up anymore. I found that feature pretty helpful. Does anyone know how to put it back up? I already have the setting Always ask you where to save files checked.

Hello, I am having problems with the download popup. Normally fire fox would give me a menu "what should firefox do with this file". Starting 3/11/2022 that popup does not show up anymore. I found that feature pretty helpful. Does anyone know how to put it back up? I already have the setting Always ask you where to save files checked.

Giải pháp được chọn

I found out how to fix it. Go to about:config.

find browser.download.improvements_to_download_panel and set it to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I HAVE THE SAME ANNOYING PROBLEM!!!

I registered here because Firefox since last update is not open a file anymore, only ask for a place where to download it, but can't open it. Firefox is almost useless without this feature.

PLEASE FIX IT ASAP

more options

Giải pháp được chọn

I found out how to fix it. Go to about:config.

find browser.download.improvements_to_download_panel and set it to false.