Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deleting bookmaeks

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ellen

more options

After several years of having this problem, I still can't delete bookmarks from the "Other Bookmarks" folder. All the options are grayed out.

After several years of having this problem, I still can't delete bookmarks from the "Other Bookmarks" folder. All the options are grayed out.

Giải pháp được chọn

The problem seems to have resolved itself (or has been resolved by someone who didn't bother to tell me). If I could delete this, I would. Please ignore it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

P.S. Sorry for the typo in the title. Obviously, I meant "Bookmarks," but I don't want to start all over.

more options

Giải pháp được chọn

The problem seems to have resolved itself (or has been resolved by someone who didn't bother to tell me). If I could delete this, I would. Please ignore it.