Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click on Bookmarks I get the recent bookmarks list, which is incomplete, not in alphabetical order and not what I want. How do I get an ordered list of bookmarks, preferably alphabetical.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

'When I click on Bookmarks I get the recent bookmarks list, which is incomplete, not in alphabetical order and not what I want. How do I get an ordered list of bookmarks, preferably alphabetical.'

''''''When I click on Bookmarks I get the recent bookmarks list, which is incomplete, not in alphabetical order and not what I want. How do I get an ordered list of bookmarks, preferably alphabetical.''''''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

If you can't find all of your bookmarks and bookmark folders in Firefox, try this solution:

  1. Click on the Library 57 library icon icon on your Firefox toolbar.
  2. Click on Bookmarks, then click on Bookmarking Tools.
  3. Click on Add Bookmarks Menu to Toolbar.
    • A Bookmarks Menu Bookmark Menu icon (star on tray) icon will be added to your toolbar.
  4. Click on the new Bookmarks Menu icon. You should get the same Bookmarks Menu as in earlier Firefox versions.

Let us know if this solves the problem.