Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Even if I register a Google domain as an exception, Google login information will be deleted

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lsdoll02

more options

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings.

After that, register the Google domain as an exception with "Manage Exceptions".

When I restart Firefox after logging in to Google once, the Google registration information disappears even though I registered the exception, and I have to log in again.

However, there are some sites where my login information will not disappear if I register as an exception.

How can I prevent my Google login information from disappearing even if I restart with the above settings?

Thank you.

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings. After that, register the Google domain as an exception with "Manage Exceptions". When I restart Firefox after logging in to Google once, the Google registration information disappears even though I registered the exception, and I have to log in again. However, there are some sites where my login information will not disappear if I register as an exception. How can I prevent my Google login information from disappearing even if I restart with the above settings? Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

All I had to do was register https://google.com. Thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I'm not seeing "Delete cookies and site data when Firefox is closed" checked in your attached screenshot ?

Did you add the top level https://google.com domain as an exception to include sub domains ?

Also make sure to remove the existing Google cookies to make Firefox apply the rules to newly created cookies ?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

> "Delete cookies and site data when Firefox is closed" checked yes > Did you add the top level https://google.com domain as an exception to include subdomain? yes > Also make sure to remove the existing Google cookies to make Firefox apply the rules to newly created cookies? yes

Even if I clear all the above conditions, the login information disappears when I restart.

After restarting Firefox, when I check the number and capacity of Google cookies in "Manage Data", it is less than before restarting.

Even if I register for "Manage Exceptions", some, but not all, cookies seem to be cleared.

Is there any good way?

more options

Giải pháp được chọn

All I had to do was register https://google.com. Thank you