On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recover firefox account

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to recover my firefox account I've lost the password to. I don't have any recovery options on the account maybe a phone number I think.

I want to recover my firefox account I've lost the password to. I don't have any recovery options on the account maybe a phone number I think.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can use the Forgot your password? link on the sign in page to reset a password without a recovery key, but keep in mind that all your data going to be removed from your account.

more options