Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get my toolbar back on the top of the page? (after I updated it is now on the side)

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 9 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I recently updated my system and it removed the toolbar at the top of the page. Please tell me how I can return my bookmarks up top. I like that better than having to open up a side bar and search for them.

I read some old information on doing it but it didn't help. So please give me some simple steps in order to do to return my toolbar back to the top of the page. PS. Please when you give us an update is there anyway to keep the system from changing these things. It really irks me.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can toggle the bookmarks sidebar via "Command+B". You can toggle the Bookmarks Toolbar via "Command+Shift+B" You can open the Bookmarks Manager (Library) via "Command+Shift+O".

Hữu ích?

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address box.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

 • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then View > Toolbars > Bookmarks Toolbar.
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select Bookmarks Toolbar.
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select Customize Toolbar.
  Look for Show / Hide Toolbars or just Toolbars at the bottom left.
  There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.