Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

connection not secure error

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to connect to octopi.local and keep getting the "Internal Sever Error" when trying to connect to my Octopie with octopi.local. This has never happened before and all I can figure out it that my browser has updated to version 96. How do I get around this so i can monitor my printers?

I'm trying to connect to octopi.local and keep getting the "Internal Sever Error" when trying to connect to my Octopie with octopi.local. This has never happened before and all I can figure out it that my browser has updated to version 96. How do I get around this so i can monitor my printers?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Does octopi.local support a secure connection or does this only work via http:// ?

Are you using HTTPS-Only mode ?