Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark separators

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

cannot select a bookmark separator. I right click and nothing happens, how would I know when (if) I had succeeded

cannot select a bookmark separator. I right click and nothing happens, how would I know when (if) I had succeeded

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What do you mean with 'cannot select a bookmark separator' ?

A separator is meant for improving readability/accessibility (i.e viewing purpose) and you wouldn't have to select it.

Can't you add a bookmark separator via the right-click context menu or remove the separator or is there another problem ?

Hữu ích?

more options

I have bookmark separators in the wrong places. In order to delete one I first need to to select it. I know that to do this I right click on it. But when I do nothing happens. it remains unselected.

Hữu ích?

more options

Try clicking on it. Then right-click.

Hữu ích?

more options

Easiest to deal with separators is in the Bookmarks Manager (Library) and in the sidebar as you can select this item. If you try to do this on the Bookmarks Toolbar or in a drop-down menu then you need to position quite precise (i.e. between the highlight of the item before and after the separator).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.