Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar sync is out of order

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, when I use Firefox on this machine, the bookmark sync doesn't work as expected. Instead of maintaining the order of the other devices' bookmark toolbar, it is ordering the non-folder bookmarks before the foldered bookmarks. How can I make it so the bookmark toolbar is the same across all devices? I have tried deleted places.sqlite and backupbookmarks folder.

OS: Debian 11

Thank you!

Hi, when I use Firefox on this machine, the bookmark sync doesn't work as expected. Instead of maintaining the order of the other devices' bookmark toolbar, it is ordering the non-folder bookmarks before the foldered bookmarks. How can I make it so the bookmark toolbar is the same across all devices? I have tried deleted places.sqlite and backupbookmarks folder. OS: Debian 11 Thank you!

Giải pháp được chọn

I was able to get a workaround working by manually reordering the tabs in Bookmark Toolbar, then re-syncing with my FF account. I am not sure why this fixed it. Any information is still appreciated.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I was able to get a workaround working by manually reordering the tabs in Bookmark Toolbar, then re-syncing with my FF account. I am not sure why this fixed it. Any information is still appreciated.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.