Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable Cross-Origin Resource Sharing (CORS) for local web views?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi All, I have local HDD saved 3D web view models (Vectorworks) that i can no longer open in firefox 95 and it says to disable CORS in order to open them. Previously on firefox 92 i could view them after changing security settings by typing "about:config" into the URL bar then "file_unique_origin" in the search bar where i could change it from "true" to "false". However this work around no longer works in 95. It says to disable CORS but after googling i still cant figure out how to do so?

Any help greatly appreciated as i'm now running firefox 92 again to view them but the constant update notification pop-up is really annoying.

The vectorwork forum work around guide that use to work is: https://forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/troubleshooting/trouble-viewing-web-views-on-local-disk-r805/)

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.