Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox does not show dropdown menu for password

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi All, I am using firefox on my work laptop and it was working fine, until today that it was updated to the new version: 94.0.2 (64-bit)

I noticed that the new version was very fast, so I decided to switch from Chrome to Firefox. I imported all my logins and bookmarks, but when I go to a website, in the part where I should enter my login information, the drop-down menu does not show up, even though I have several saves usernames and passwords! I tried entering my logins manually into the password manager, but they still do not show up. The previous saved logins show up and work fine. But the new ones don't. Can you help me solve this issue? the image shows what I mean. The older login that was saved before the new update shows, but none of the other 4 logins that I imported or manually entered into the password manager show up.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.