Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Referer Header removed in all the requests made from my addon

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Referer Header is removed from the HTTP GET requests which I made through my add on. Tried updating the referer settings but no luck. Attached the modified settings. All other settings are default.

Note: Using Latest FF. Version - 94.0.2 (64-bit)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You are generating completely new requests, or modifying requests generated from the page?

Either way, I suggest posting this problem on the Add-on Development Forum over here:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/development/108

Hữu ích?

more options

Thanks for the response.. I am creating new request, let me post the question in Add-on development forum.

Hữu ích?

more options

In case it helps:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Content_scripts#xhr_and_fetch

It leaves me with more questions than answers...

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.