Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closing Firefox account associated with deactivated email

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi there,

I have a Firefox account which was registered using an email associated with a company I no longer work for. Since I have left the company, that email is inactive and I can no longer access it. This means that when I attempt to log into Firefox with that account, I cannot enter the verification / 2FA code because I cannot access the email.

Is there anyway I can close that Firefox account anyway? I do have the Firefox recovery key for that account though. I just wish for all the data associated with said account to be deleted.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.