Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CompositionEvent is not getting triggered for non input field

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
more options

Dear All,

We are working on a project where the page will have a canvas element and page focus will be on canvas element and when users interact, all the key input will be captured using keydown and keyup event and will be sent to the server.

All the normal characters work but composition keys are not working. Even composition events are not getting fired. I tried below example

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/compositionstart_event

Any help on this will be appreciated.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.