Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How to hide default screen size in Firefox?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

How can i hide my display/screen resolution from websites? I use Firefox in windowed mode not with my default screen size but websites know my default resolution. This can be used to identify my pc. I dont want that for privacy reasons like tracking and adverstising. How can i prevent this? I found many threads/posts about this in various forums/websites. They are talking about Tor Browser and that websites can identify you if using full-screen mode. But as i said, im using Firefox not Tor and while im using windowed-mode websites still know my default resoltion. I tested this on https://whoer.net/

Another question, how can i restore the default window size in Firefox?

Đính kèm ảnh chụp màn hình