Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font looks ugly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Font looks really ugly in this site: : https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat In Opera instead font in the same site looks smooth and normal. I use ClearType and never before had such problem. Just shifted back to Firefox from Opera, because updated Opera has Privacy error notifications on too many sites and can't even get to some sites. Now Firefox looks so ugly. I suppose I'll go back to old Opera and never update anymore. Even old Firefox worked fine.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.