Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore tabs on open when having more than one window open

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have set a number of pinned tabs and leave a few other tabs always open. I set Firefox to restore the tabs when I close it and reopen it. Most of the time I have just one Firefox window open and this works fine. Occasionally, however, I need to open a second window usually with just one tab and if I forget and close the main Firefox window with the pinned tabs, etc before the single window one, Firefox reloads this single tab when I reopen it. Is there a way to avoid this behaviour?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar to prevent losing tabs in windows in case you have unnoticed (background) windows open as only the last closed window gets removed.

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit

If this happens then check whether you can undo closed windows via "History -> Recently Closed Windows". Note that Firefox remembers three closed windows as set via browser.sessionstore.max_windows_undo for windows and browser.sessionstore.max_tabs_undo for tabs on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.