Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firerox Instantly crashes when playing any video.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Running Fedora on a Samsung Chromebook 3 using MrChromebox's coreboot 4.14 Firmware

ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 14197 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... [Child 13910, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: 7ff1a7ce4f10 Could not set cubeb stream name.: file /builddir/build/BUILD/firefox-93.0/dom/media/AudioStream.cpp:367 Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. [Child 13910, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7ff1aa941000 [OnMediaSinkAudioError]: file /builddir/build/BUILD/firefox-93.0/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3980 Exiting due to channel error.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Here are some crash reports, first one being a tab crash and the other a hard crash while trying to play Youtube videos.

Hữu ích?

more options

I Believe it has to do with audio, the crashes are not limited to video, but they also occur when playing any sort of audio.

Hữu ích?

more options

Make sure your ffmpeg and libav files are current. see screenshot

You should also download and run a copy of Firefox from a folder. You will have your distro version and mozilla version to compare when you have issues.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Make sure your ffmpeg and libav files are current. see screenshot You should also download and run a copy of Firefox from a folder. You will have your distro version and mozilla version to compare when you have issues. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Done both, still crashes, either the tab or it does the whole browser.

Hữu ích?

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.