Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Go to home page hotkey for mac keyboard?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there one? Thanks

Giải pháp được chọn

I think that Home would be "fn-left arrow", so try Option and "fn-left arrow.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Looks like:

option/alt + Home

should do the trick.

Note: If the help article doesn't detect that you use a Mac, there's a selector on the right side of the page to switch it to Mac OS: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly.

Hữu ích?

more options

I see that but there is no "home" key on a small magic keyboard.

Hữu ích?

more options

Oh, I'm not familiar with that keyboard, sorry.

(I looked at a picture of it, but there's no obvious Fn or Command combination for Home in the image.)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I think that Home would be "fn-left arrow", so try Option and "fn-left arrow.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.