Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to delete login ID

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Wrong login ID. I have not been able to delete them from drop down. On several site I had accidently typed in wrong user ID butt they keep showing up in the drop down. I need to delete them! NOthing I have tried works

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Look in the Password Manager. Also, check the browsers form filler.


Password

Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.


That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Shift > Delete

Repeat as needed.

Hữu ích?

more options

Suggestions in a login drop down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Lockwise Password Manager. Suggestions in a drop down list without a key symbol are autocomplete saved form data.

Suggestions without a key icon are part of autocomplete form data that you should be able to remove via the cursor down key and Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.