Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bp-de3b56af-3538-4d8c-b640-645aa0210925

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bp-de3b56af-3538-4d8c-b640-645aa0210925

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

bp-de3b56af-3538-4d8c-b640-645aa0210925 Signature: OOM | small


Basically, an OOM (Out Of Memory) means the system is having issues with the RAM.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources


MemTest LAST UPDATED : 12/04/2020 Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? Control Panel -> System -> Advanced -> Performance -> Settings

If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file. How to determine the appropriate page file size for 64-bit versions of Windows {web link}

Hữu ích?

more options

How much physical memory do you have installed on your computer because the crash report shows about 4GB, so maybe consider to install more memory ?

TotalPageFile : 4290932736
TotalPhysicalMemory : 4290932736
Available Page File : 10,813,440 bytes (10.81 MB)
Available Physical Memory : 1,206,386,688 bytes (1.21 GB)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.