Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovering Firefox Profile (w/ EaseUS Data Recovery) After Factory Reset

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tito.obaisi

more options

I lost my Firefox profile data (amongst other files) after a hardware issue forced a repair and a factory reset. I purchased the EaseUS Data Recovery tool to try recover my Firefox data but am running into issues.

I located the two folders (one ending in ".default-release" and the other ending in ".default-release-1632317792925") from the PRE-reset file location C:\Users\[User]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles.

I then close Firefox, delete all of the folders from the same location in the POST-reset location of those same files, and paste the older folders in their place.

However, when I start Firefox, it only shows me POST-reset tabs. Am I doing something wrong?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To get more specific, I am particularly interested in recovering my session history as I had a large number of important tabs open at the time of the crash

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.