Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to turn off Secure connection failed and site blocked by firefox

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox has been blocking more and more websites that play music or video lately. These are clearly secure. I see the "connection not secure" notice because there is supposedly a problem with the certificate. All the help tutorials from Mozilla do not work. For example, I can't listen to internet radio (example: http://radio.orange.com/radios/helpmechill). Have Windows 10, I clear the cache regularly, it is also not a problem with external security program like ESET etc.. Suggested solutions do not work, I have no option to turn off the security blocking temporarily etc.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.