Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In devtools network tab, resizing columns is broken

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

In the Network tab of Developer Tools, when I try to resize the columns of the list of requests:

1. The column will not resize. 2. The cursor gets "stuck" as the `ew-resize` 3. Clicking on the headers selects the item "under" it instead of sorting by that column.

I have to close and reopen devtools to make the mouse cursor work correctly again, but I still can't resize columns.

Additionally, the "Resize column to fit content" option in the context menu will resize one column but leave another really huge. I'm trying to make the "timings" column big enough to be useful, but these problems combined make that impossible, it seems.

This happens on multiple computers and has for quite a while. Is this a known issue? Is there a known fix?

I tried to post this to the devtools discourse forum instead of here, but that site wouldn't work for me due to CORS errors.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.