Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the Firefox browser cannot access google.com

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

MacOS Big Sur, when using the "Clash for window" software to open the system proxy, the Firefox browser cannot access google.com, but other websites can be accessed

MacOS Big Sur, when using the "Clash for window" software to open the system proxy, the Firefox browser cannot access google.com, but other websites can be accessed

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Things to try include: 1. Clearing your DNS server settings ( s e r v e r g u y . c o m / k b / c h a n g e - d n s - s e r v e r - s e t t i n g s - m a c - o s / ). 2. Clearing your /etc/hosts file. You can prepend lines with '#' to comment them out 3. Checking your system firewall by going to Apple menu > System Preferences, click Security & Privacy, then click Firewall. Make sure that outgoing connections are not being blocked. 4. Changing Firefox's proxy settings by visiting 'about:preferences#general', opening Network Settings, and clicking 'No proxy'. 5. Reinstalling aforementioned antivirus software.