Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox update

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

On Win 10 / Firefox 91.0 I keep getting a popup saying I need to update FF with options to download or dismiss. When I go to "about FF" I am told I am current. This occurs about once a day no matter which option I choose. I have restarted FF several times for other reasons but the popup still occurs frequently.

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you attach a screenshot?

If you get a pop-up message asking to update Firefox or scanning for malware then such a message is likely a scam and you should NEVER respond to such an alert to avoid getting infected with malware.

  • only update Firefox via "Help -> About" or by downloading and installing Firefox from the Mozilla and never via a pop-up or link on a web page.

See also:

Hữu ích?

more options

I updated to 91.0.2 a few days ago. Surprise, no more notices that I need to update.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.