Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Better way to close "X", the "find" bar at bottom of screen, close is way over to the right?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I use on Ubuntu Linux (90.0.02). When you do a "find' on a page (ctrl-F) the bar appears at the bottom of the screen and you enter the text and search. But then, if you want to get rid of it, the "X" is all the way over to the right and there is no way to scroll the screen to get over to it. I have to move the whole Firefox browser way over to the left, and then resize the window really wide to the right in order to get to that "X". Shouldn't there be a better way to do that? Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can press the ESC key to close the find bar.

Hữu ích?

more options

You can possibly use code in userChrome.css to move the close button to the left end.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.findbar-closebutton {-moz-box-ordinal-group:0}

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

Hữu ích?

more options

You probably know there was a bug in Firefox 92.0 where users with the Sidebar open had this problem. Firefox 92.0.1 was released today with a fix for this. Not sure how soon your package manager will have access.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.