Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook Container

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 106 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wakjiraadula6158

more options

Firefox displays an icon for Facebook Container on my website's newsletter's form's email entry box. The more info states: "Allow Facebook to track you here?

This site can share your email address with Facebook, which allows Facebook to track you. Use a service like Firefox Relay to hide your real email address."

How do I get rid of this icon/service for Firefox Relay? It stops some people from signing up for my newsletter.

I do not display social media icons and do not offer social media sharing options except for a Pin It button for Pinterest on my website: https://www.scrapish.com/.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, that message comes from the fact that you have Facebook Container installed. It seems to trigger on any <input type="email"> even if there is no obvious connection to Facebook.

It looks like this was added recently and there is a complaint about it on the Issues list already:

https://github.com/mozilla/contain-facebook/issues/783

I think for now the only workaround might be to switch back to using <input type="text"> with a pattern to emulate the built-in validation of email inputs (from MDN):

<input type="text" pattern="^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+\/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61} [a-zA-Z0-9])?(?:\.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)*$">

That is not fail-safe validation, but since you also have server-side validation, it might be sufficient.

Hữu ích?

more options

FOR everything glory to God amen

Được chỉnh sửa bởi wakjiraadula6158 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.