Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is cutting off 2 lines when printing to second page.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

When printing a 2 page site. Firefox is cutting off 2 lines when going to second page. Does not matter what printer setting I set it to. Scale, Fit to Page Width, Turning Margins off, Turning Headers and Footer off. Exp:

(1) 1 line long

(2) 1 line long

Next page (3) is not on printed on either page and is 2 lines long.


(4) 2 lines long

(5) 2 lines long

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.