Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make FF findbar automatically search selected text?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi he.jia.phy

more options

Hi FF experts,

On my old windows laptop, I remember that if I select something and press ctrl+F, it will automatically look for what I have selected. Now I get a new macbook, I find that this feature disappears: command+F will ignore my selected content and just start with my last search. Is this the expected behavior for Mac FF? Can I make it also automatically search my selected text?

FYI, I'm using the latest FF 90.0.2 on both laptops. Thanks!

Giải pháp được chọn

You can check accessibility.typeaheadfind prefs on the about:config page to see whether some have been changed.

  • accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can check accessibility.typeaheadfind prefs on the about:config page to see whether some have been changed.

  • accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

cor-el

You can check accessibility.typeaheadfind prefs on the about:config page to see whether some have been changed.
  • accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection = true
You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Thanks for the quick reply! This solution works for me.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.