Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

New tab background color

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I open a new tab using the + sign the background color is black. I have tried everything I can think of and what I found on the web. Nothing works I hate the black background. I want white with text in black.

Whenever I open a new tab using the + sign the background color is black. I have tried everything I can think of and what I found on the web. Nothing works I hate the black background. I want white with text in black.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It has just changed from white to black background and it is HORRIBLE, HORRIBLE, HORRIBLE! Need an option to change the colour back.

more options

Hi Rosie Rabbit

In Firefox 95 You can change this pref on the about:config page from 3 to 2.

*layout.css.prefers-color-scheme.content-override
Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.