Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need help with how to create web shortcuts to the Home Page for Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I know how to create shortcuts, but what I am trying to do is create shortcuts on my Firefox home page. With Chrome I think I click on Add Shortcut, type in a name and below it the web URL. Takes a few seconds. So many of the results I get for Firefox are years old, very old versions of Firefox. My Firefox is the latest version. It can't be this difficult. Two clicks and a little typing and Chrome adds one.

I know how to create shortcuts, but what I am trying to do is create shortcuts on my Firefox home page. With Chrome I think I click on Add Shortcut, type in a name and below it the web URL. Takes a few seconds. So many of the results I get for Firefox are years old, very old versions of Firefox. My Firefox is the latest version. It can't be this difficult. Two clicks and a little typing and Chrome adds one.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options