Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Primary email is not my account email - can't change it

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jack4075

more options

I tried to update my primary email, but it said it was already associated with my account -- even though it wasn't displayed. I added a secondary email and made that primary, hoping it would then allow me to add my main email and then swap them. But it still said the main one was already associated (even though it's not shown). I only have two email addresses. I don't want the secondary one to be the primary one. But I can't add it or edit them. Clues?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

ok. So I logged out and logged back in. NOW my main email is listed as primary. Good. BUT it won't let me add my secondary email, again claiming that 'secondary email must be different from account email'.

Hữu ích?

more options

I simply want to change my email address - how hard should that be!!!!!!!!! Now it says "You've tried too many times. Please try again ⁨{$retryAfter}⁩". If it is too hard then I just give up. It is not essential I change and when the old email disappears that is Firefox's problem because I have tried.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.