Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is all of my stuff?

more options

I TURNED ON MY LAPTOP TODAY AND EVERYTHING IS GONE!!!!! What did you do???? This is a PC, that stands for PERSONAL COMPUTER and I'm the ONLY PERSON who can run it or CHANGE it! How can you wipe out everything I had set up? This is INSANE!!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You likely experience an update of FireFox (but i am not sure).

In which case, a new virgin blank profile was created by the new version and the former FF profile was sent into the closet (but i am not sure)

What you can do is to browse thru the profile manager and see if there is more than one FF profile listed. If so, then one of them could be your previous profile.

You will need to launch each profile and see which has your user data. And if you find it, then it can be re-set as your default

To browse for profiles type the below into the url field and press go:

about:profiles

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.