Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Containers list

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BudLee

more options

How can I change order in Containers list? Thanks!

Giải pháp được chọn

You can do it by going to the profile folder and editing the containers.json file with closed Firefox.

But try to not break things, at least save a copy of this file. Don't change any numbers in the file, only change order of objects in the structure of json.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can do it by going to the profile folder and editing the containers.json file with closed Firefox.

But try to not break things, at least save a copy of this file. Don't change any numbers in the file, only change order of objects in the structure of json.

Hữu ích?

more options

Thank you TyDraniu! I just also found that by clicking on the Multi-Account Containers button, then click in the "Manage Containers" line at the bottom of the pop-down list, then click and hold on an individual container's name, its position can be moved up or down the list wherever you like.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.