Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cannot load websites just shows a white screen

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi akshaypadti

more options

I am using Firefox-ESR on my Kali linux distro. I am unable to load any webpages on Firefox but other browsers can load. I tried all the steps like clearing every history, cache, etc. I have even reinstalled several times but it is only loads for 2-3 seconds and shows a white blank page and nothing else. I have gone through your tutorial of "Firefox can't load but other browsers can" but it is not helping. There is no problem of proxy either.

Edit Update : I need the Firefox-ESR installed as default. I downloaded new version Firefox-ESR=78.11.0esr from Firefox download page and it loads webpages. But the latest Firefox downloaded from apt is Firefox-ESR=78.10.0esr. I cannot update Firefox as new downloaded version has executable file name as 'firefox' but default has executable file as 'firefox-esr' in '/usr/lib'. I have two different versions of Firefox-ESR installed now because of the installation procedure given in Firefox install tutorial page. I am also not able to find the new version browser in 'x-www-browser' in 'update-alternatives' to set it as default. I want the Firefox installed with all features as default one. I think I have not installed new version of Firefox-ESR correctly. I just want to update Firefox but not to install another version of it. Thank you.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi akshaypadti vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Check your firewall, if you have one.

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I need the deafult one

Được chỉnh sửa bởi akshaypadti vào

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Check your firewall, if you have one. Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

I downloaded new version Firefox-ESR=78.11.0esr from Firefox download page and it loads webpages. But the latest Firefox downloaded from apt is Firefox-ESR=78.10.0esr. I cannot update Firefox as new downloaded version has executable file name as 'firefox' but default has executable file as 'firefox-esr' in '/usr/lib'. I have two different versions of Firefox-ESR installed now because of the installation procedure given in Firefox install tutorial page. I am also not able to find the new version browser in 'x-www-browser' in 'update-alternatives' to set it as default. I want the Firefox installed with all features as default one. I think I have not installed new version of Firefox-ESR correctly. I just want to update Firefox but not to install another version of it. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.