Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture in picture doesn't work for cameras

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mace2

more options

I have noticed that picture in picture doesn't work for cameras. Why is this its a valid video?

Example:https://www.brampton.ca//en/online-services/pages/bramcams.aspx

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Maybe the video is too short or otherwise doesn't trigger PiP.

Is what the camera sends really a video and not a sequence of separate images shown via JavaScript ?

There are prefs available on the about:config page to set when to show the PiP controls.

  • media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.always-show false
  • media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.min-video-secs 45

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

The video in the example is continuous. I would expect any video that displays on FF to show up in PIP. Also I have tried 2 other cameras and it did not work.

Hữu ích?

more options

Did you try media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.always-show = true ?

Hữu ích?

more options

It does not work for any camera based video. I placed an example where you able to get it to work or is there any camera based video that does work?

Hữu ích?

more options

I found an App that displays PIP in Firefox for Camera which means that FF only supports specific video formats. Does anyone know what they are?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.