Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost access to Firefox pocket on my Mac when it did an automatice upgrade. how do I get it back?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

The ability to save pages to the pocket feature is no longer available with the url or browser window. Don't see the symbol and now can't access what I have been saving. How do I retrieve it?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.