Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to make a dynamic theme that changes when switching macOS between Light and Dark modes. Any way to examine System theme's code?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Is there any way I can get ahold of the code for System theme - for example, is it stored somewhere on my computer? I'm reading up on dynamic themes, but the example code is for automatic theme changing based on time of day. I'm hoping that, if I can get the code for triggering a theme change by switching between Light and Dark modes, whether from System theme or from another source, I can save myself a lot of time.

Is there any way I can get ahold of the code for System theme - for example, is it stored somewhere on my computer? I'm reading up on dynamic themes, but the example code is for automatic theme changing based on time of day. I'm hoping that, if I can get the code for triggering a theme change by switching between Light and Dark modes, whether from System theme or from another source, I can save myself a lot of time.