Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disabling address bar searches

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Google is my default search engine, and my home page always shows the Google search bar. Now that Firefox 89 has been installed, I can't use the Google search bar. When I start to enter a search string in the Google search bar, Firefox switches me to the Firefox address bar, which is annoying. I want to use the address bar for URLs, not searches. How do I disable the address bar for searches?

Google is my default search engine, and my home page always shows the Google search bar. Now that Firefox 89 has been installed, I can't use the Google search bar. When I start to enter a search string in the Google search bar, Firefox switches me to the Firefox address bar, which is annoying. I want to use the address bar for URLs, not searches. How do I disable the address bar for searches?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can set this pref to false on the about:config page.

  • browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".