Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot upload large video files to Google Drive

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi surja.gain

more options

Using Firefox 88.01 (64-bit) and since the last couple of days I cannot video files (about 1 GB or more) to my Google Drive folder. Files of small size, like text files sized about 50 KB or 10 KB can be uploaded. The error message I get on the Google Drive Page is "Starting upload" but the uploading doesn't begin. This happens both in Windows 10 and Ubuntu 21.04. I refreshed Firefox and also tried uploading the file in Troubleshooting mode but that didn't help. Google Chrome can upload files to Google Drive just fine.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The problem is solved updating Firefox to version 89.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.