Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I unblock a pop-up from the Washington State Department of Licensing to show my receipt?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I just went to the Washington State Department of Licensing to renew my driver's license. When I ask to "view receipt" it says that my pop-ups are being blocked. How can I get around this? I've been to the "Options" menu and deselected blocking pop-ups.

I just went to the Washington State Department of Licensing to renew my driver's license. When I ask to "view receipt" it says that my pop-ups are being blocked. How can I get around this? I've been to the "Options" menu and deselected blocking pop-ups.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you are using an ad blocker, Load the web page. After the page is loaded, click the AdBlock icon. Now select Disable on <website>. After, reload the page.