Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to further increase the maximum reading speed in reader view mode

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lsdoll02

more options

As shown in the attached image, I manually change max = "100" to max = "300" every time to increase the maximum reading speed in reader view mode. Is there a way to fix this to max = "300"?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hmm, 100, 200 and 300 all seem comically fast to me. Above 220 is annoying, or maybe it's my writing? ;-)

Because the Reader View is a protected page, I don't think add-ons can modify it, so you are limited in how you might approach this. But one option would be to use a bookmarklet -- a script you save to your bookmarks toolbar or menu. Clicking the bookmark executes the script in the context of the page. So for example, a script to set the max to 300 and the speed to 250 would look like this:

var s = document.querySelector('input.narrate-rate-input');
s.setAttribute('max', '300');
s.value = '250';

To convert that to a URL for a bookmark just requires a bit extra at the beginning and end:

javascript:var s = document.querySelector('input.narrate-rate-input'); s.setAttribute('max', '300'); s.value = '250'; void 0;

You can right-click a convenient spot on the Bookmarks Toolbar or Bookmarks menu, click New Bookmark, choose any name (for my test, I put "Fast Reader"), then paste the script into the Location field and save the bookmark. After loading a reader mode page, click the bookmark to make the change.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, 100, 200 and 300 all seem comically fast to me. Above 220 is annoying, or maybe it's my writing? ;-)

Because the Reader View is a protected page, I don't think add-ons can modify it, so you are limited in how you might approach this. But one option would be to use a bookmarklet -- a script you save to your bookmarks toolbar or menu. Clicking the bookmark executes the script in the context of the page. So for example, a script to set the max to 300 and the speed to 250 would look like this:

var s = document.querySelector('input.narrate-rate-input');
s.setAttribute('max', '300');
s.value = '250';

To convert that to a URL for a bookmark just requires a bit extra at the beginning and end:

javascript:var s = document.querySelector('input.narrate-rate-input'); s.setAttribute('max', '300'); s.value = '250'; void 0;

You can right-click a convenient spot on the Bookmarks Toolbar or Bookmarks menu, click New Bookmark, choose any name (for my test, I put "Fast Reader"), then paste the script into the Location field and save the bookmark. After loading a reader mode page, click the bookmark to make the change.

Hữu ích?

more options

Thank you for a polite answer! It worked perfectly!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.