Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WidevineCdm plug-in

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jack.brach

more options

I typed www.netflix.com in the address line and Netflix tried to come up. But I got a huge black page with an error message.

 Error Code F7702-1003 

At the top of the page in a thin yellow box it says

 The WidevineCdm plug-in has crashed. 

It suggested that I reload the page and the plug-in would reset itself. I did but it didn't.

How do I fix this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think we have to go back to Safari :(

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.