Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks separator weirdness

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

In my Bookmarks menu, all the separators link to "separatethis.com" .... for example, here are the properties of one of them: http://separatethis.com/#rlns4Upi38SGXXUjChLvU

When I searched Firefox "Help" to find out what is going on, there were over 2,000 queries about this but no responses were returned.

Is this a new hack, or what?

Giải pháp được chọn

That's really strange. Firefox's "native" separators do not have a location, and clicking them does nothing. Unless those were injected by an add-on, or imported from another browser (or Windows Favorites), it's very puzzling that you would have even one of them, much less many of them.

My suggestion would be to delete all of those. If you open the Library window (Ctrl+Shift+O as in "Organizer"), you can type or paste separatethis in the search box at upper right to isolate those bookmarks for bulk deletion. If you need to insert normal Firefox separators first before deleting, then it's much more work tracking those down...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That's really strange. Firefox's "native" separators do not have a location, and clicking them does nothing. Unless those were injected by an add-on, or imported from another browser (or Windows Favorites), it's very puzzling that you would have even one of them, much less many of them.

My suggestion would be to delete all of those. If you open the Library window (Ctrl+Shift+O as in "Organizer"), you can type or paste separatethis in the search box at upper right to isolate those bookmarks for bulk deletion. If you need to insert normal Firefox separators first before deleting, then it's much more work tracking those down...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.