Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

only empty canvas - Ffx 87.0 (64-bit) on ubuntu 20.04

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi serialz

more options

Since some weeks, I cannot load any URL, event about:config etc. does not work, even Developper Tools do not open.

I deinstalled complety firefox and reinstalled - same issue. I restartet with add-ons disabled, no chance. I even cannot open settings, to deaktivate hardware acceleration. I cleared all folders and settings in ubuntu /.mozilla and /.cache/mozilla - no way.

The only thing workes is "customize toolbar".

Now I'm on chrome, but I dont like it, I wanna have my firefox back!

Any Ideas?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Fuck - thats it - many thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.