Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New tabs opening at 120%, can't see where to change in prefernces?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

Hi all, since I changed to Windows 10, all new Firefox tabs are opening at 120% consistently, how do I change it, please? I can't find it in any settings? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Options -> General -> Zoom -> Default zoom.

Hữu ích?

more options

Hi, the default zoom setting is under: 3-bar menu > Options > (General) then scroll down to Zoom, but note that if you change the zoom on an individual site, that zoom level will be remembered for each time you visit it - unless you change it again. (Ctrl and + key, or Ctrl and - key). More - Font size and zoom - increase the size of web pages.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.