Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

task manager selection is no longer in my "Open Menu->More" drop down menu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've recently found that the task manager option is no longer in my "Open Menu->More" drop down menu. I checked my Firefox update and it's current. Did this option go away or is it located somewhere else? In either case why was that done?

Giải pháp được chọn

Yes, you can now find the Task Manager item under Help in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list and on the menu bar.

See also Changed in the Release notes for other menu changes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you can now find the Task Manager item under Help in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list and on the menu bar.

See also Changed in the Release notes for other menu changes.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.