Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On Firefox 86.0 on iMac. Suddenly unable to drag tabs.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

I have always been able to drag tabs. Just in the past couple of days that no longer works. Is there a fix?

I have always been able to drag tabs. Just in the past couple of days that no longer works. Is there a fix?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jmazzeo,

We just launched Firefox 87 recently. Would you please update your Firefox and see if the problem persist?